Ochrana údajů – Souhlas se zpracováním údajů

UP ČR věnuje v souvislosti se služnou „Vyhledavač – rezervační systém UP ČR“ ochraně osobních údajů velkou pozornost, a to přestože zpracovávané údaje nemusí ani v základních ohledech naplňovat znaky osobních údajů, neboť na jejich základě není určen ani není určitelný subjekt údajů, když tohoto nelze přímo ani nepřímo identifikovat na základě čehokoli specifického pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Pro případ, že by tak v některém případě nemuselo být, zejména s ohledem na vzájemné propojení obou zpracovávaných údajů, tj. e-mailové adresy a tel. čísla, naleznete v tomto dokumentu informace o tom, jaké údaje (osobní) UP ČR o Vás coby uživatelích služby „Vyhledavač – rezervační systém UP ČR“ zpracovává, zda jde o zpracování na základě Vašeho souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je UP ČR používá, zda a případně komu je může UP ČR předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich (osobních) údajů práva.

Když používáte služby „Vyhledavač – rezervační systém UP ČR“ a udělíte-li s tím výslovně souhlas, sbíráme pouze jeden nebo oba z následujících údajů: A) e-mailová adresa a B) tel. číslo.

Jaké údaje UP ČR zpracovává?

E-mailová adresa a tel. číslo, které mohou být v některých případech považovány za údaje osobní.

Proč UP ČR údaje zpracovává a co ji k tomu opravňuje?

Vaše výše uvedené údaje (nejméně jeden z nich) zpracovává UP ČR pouze pro naplnění účelu služby „Vyhledavač – rezervační systém UP ČR“ a výlučně na základě Vašeho předchozího informovaného souhlasu.

Kdo vaše údaje zpracovává a komu je UP ČR předává?

Vaše údaje zpracovává UP ČR jako jejich správce a dále Ti v případě Vašeho využití služby „Vyhledavač – rezervační systém UP ČR“ vyhledaní spolupracující poskytovatelé služeb, které jste sami určili či jinak vybrali k navázání kontaktu s Vámi. UP ČR jako správce stanovuje shora vymezený účel, pro které vaše údaje shromažďuje, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení. Pro zpracování údajů rovněž nejsou využívány služby dalších zpracovatelů.

Z jakých zdrojů UP ČR údaje získává?

Údaje získává UP ČR výlučně přímo od Vás.

Předávání údajů mimo EU

Vaše údaje nejsou ze strany UP ČR předávány do žádných třetích zemí, ať již těch, které jsou, či těch, které nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru.

Jaká máte práva při zpracování (osobních) údajů?

Ve vztahu ke svým údajům, v případě, že jde o údaje osobní, máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

Máte právo na:

  • přístup, kdy máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Můžete UP ČR rovněž požádat o potvrzení, zda údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto údajům. V rámci práva na přístup můžete UP ČR požádat o kopii zpracovávaných údajů.
  • opravu, kdy v případě, že zjistíte, že údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.
  • výmaz, s tím, že Vaše údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud o to požádáte a: i) odvoláte souhlas se zpracováním údajů nebo ii) se domníváte, že ze strany UP ČR prováděné zpracování údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
  • přenositelnost údajů, kdy máte právo získat od UP ČR všechny vaše údaje, které jste vy sami poskytli a které UP ČR zpracovává na základě vašeho souhlasu.
  • podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše údaje zpracovává UP ČR neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti prováděnému zpracování údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Tato lze uplatnit elektronickou formou prostřednictvím e-mailu: podpora@uniepacientu.cz a po ověření identity žadatele ve vztahu k ze strany UP ČR zpracovávaným údajům.