Stanovy UPČR

  • UP ČR dbá o důsledné prosazování oprávněných práv pacientů ve všech sférách zdravotnictví.
  • UP ČR usiluje dále o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na zlepšení zdravotního stavu populace a prevenci chorob.
  • UP ČR se podílí na zvyšování úrovně znalostí svých členů v oblasti práv pacientů, péče o zdraví, přístupu k zdravotnickým informacím a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany.
  • UP ČR podporuje vědeckovýzkumnou činnost v oblasti zdravotnické péče, zejména usiluje o vytváření podmínek pro seznamování laické veřejnosti s jejími výsledky a zasazuje se o jejich uplatňování v praxi.
  • UP ČR se všestranně podílí na řešení otázek týkajících se dopadu řízení, organizace i vlastní realizace diagnostických postupů, léčebné a preventivní péče a činností souvisejících, na obyvatele ČR, a to kolektivně a i v případě konkrétních osob.
  • UP ČR usiluje o rozvoj všech forem spolupráce s organizacemi a institucemi obdobného zaměření v České republice i v zahraničí.
  • UP ČR se snaží všestranně vystupovat v oblasti zdravotnictví, zvláště se účastnit odborných diskusí a přípravy legislativních návrhů.
  • UP ČR monitoruje stav zdravotnictví a poskytování zdravotní péče a služeb v České republice, analyzuje je, provádí jejich srovnání a se svými zjištěními seznamuje laickou i odbornou veřejnost.
  • UP ČR usiluje o začlenění do struktur dalších zastřešujících mezinárodních organizací.
  • UP ČR napomáhá svým členům při řešení obtížných životních situací v souvislosti se zdravotnictvím, zdravotní péčí či službami.